KRS 0000056797

Niemedyczny

Zakres i cele działania:

wolontariuszeWolontariusz nie wykonuje pracy bezpośrednio z pacjentem, wykonuje natomiast prace wspomagające codzienne funkcjonowanie hospicjum. Pomoc takiego wolontariusza jest szczególnie przydatna  podczas wszelkiego rodzaju akcji charytatywnych i promocyjnych. Przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych (ulotek, plakatów, zaproszeń), przygotowanie i prowadzenie akcji, szukanie sponsorów – to tylko przykłady  czynności wykonywanych przez wolontariuszy przy okazji takich akcji. Ponadto wykorzystując  swoje specyficzne umiejętności, wolontariusze pomagają hospicjum jako: nauczyciele, prawnicy, rzemieślnicy, artyści, kierowcy, pracownicy budowlani, informatycy itp.  Wolontariat akcyjny przedstawia cały wachlarz możliwości pomocy, wsparcia i zaangażowania wolontariuszy w różnym wieku. Cennym i bardzo aktywnym jest wolontariat szkolny.

  Wolontariusz może pomóc poprzez:

 • Wsparcie działań uroczystości hospicyjnych
 • Pomoc w organizacji zajęć i kursów dla wolontariuszy
 • Udział w akcjach charytatywnych
 • Aktywizacja najbliższego otoczenie do współpracy z hospicjum
 • Rozpowszechnianie wolontariatu hospicyjnego: medycznego i akcyjnego wśród pełnoletnich odbiorców – licealistów, studentów, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wspólnotach itp.
 •  Wykorzystanie własnego potencjału  do pomocy w hospicjum
 •  Udział  w ogólnopolskich akcjach „Hospicjum to też Życie” i „Pola Nadziei”
 • Występy, koncerty, spektakle teatralne itp. na rzecz hospicjum
 • Wykonywanie czynności administracyjnych i biurowych
 • Udział i organizacja mszy żałobnych
 •  Dystrybucja plakatów, ulotek promujących daną akcję, dystrybucja pism urzędowych
 • Pomoc w utrzymaniu czystości i porządku na terenie hospicjum
 • Edukacja społeczna – rozpowszechnianie wiedzy o tematyce hospicyjnej i wolontariatu
 • Organizacja uroczystości i innych wydarzeń na rzecz hospicjum
 • Fotografia – robienie zdjęć podczas akcji charytatywnych, obróbka zdjęć, tworzenie grafiki, albumów
 • Fundusze – zdobywanie środków na rzecz hospicjum
 • Pomoc w redagowaniu gazetki hospicyjnej
 • Prelekcje szkolne
 • Pozyskiwanie wolontariuszy z najbliższego otoczenia do współpracy z hospicjum
 • Strona internetowa hospicjum – tworzenie – współtworzenie
 • Imprezy promujące hospicjum – org, np. festynów, pikników, koncertów, wystaw, konferencji itp.
 • Współpraca ze szkołami, przedszkolami, organizacja spotkań z nauczycielami, przedstawicielami wspólnot parafialnych itp.
 • Światowy Dzień Chorego
 • Światowy Dzień Wolontariusza
 • Transport zaopatrzenie pacjentów, wolontariuszy lub puszek, koszulek na akcje charytatywną i innych materiałów
 • Zakupy dla hospicjum
 • Organizacja wycieczek, planowanie czasu wolnego wolontariuszy

 

Wolontariat dzieci i młodzieży szkolnej na rzecz hospicjów

wol1Wolontariuszem hospicyjnym może zostać każdy bez względu na wiek, w tym dzieci i młodzież skupione w wolontariacie akcyjnym, jednak powinien posiadać własną wewnętrzną motywację, chęć uczenia się, doświadczania nowych sytuacji, odpowiednie cechy osobowości, predyspozycje i umiejętności, winien podejmować się tylko tych zadań, w granicy własnych możliwości i ograniczeń.

Młody człowiek potrzebuje przewodnika, zatem ważnym zadaniem szkoły, w której utworzono szkolny wolontariat jest wyłonienie koordynatora szkolnego - osoby, która będzie prowadziła grupę wolontariuszy. Każda grupa działająca w jakimś określonym celu potrzebuje lidera, koordynatora, osoby, która opiekuje się członkami grupy, przygotowuje ich do pracy, objaśnia zadania. Szkolne koła wolontariatu są właśnie taką grupą.

Wolontariat hospicyjny wykraczający poza zakres pomocy medycznej stawia też wiele wymagań wobec wolontariuszy akcyjnych. Wykorzystuje się duży potencjach młodych ludzi, ich energię, spontaniczność, talent, umiejętności. Wolontariusze akcyjni angażowani są najczęściej do:

 • akcji charytatywnych,
 • pomocy przy ich organizacji i obsłudze,
 • zbiórek publicznych,
 • pomocy przy kolportażu materiałów informacyjnych,
 • medialnej promocji ruchu wolontaryjnego,
 • korespondencji i do wielu innych zadań
 • organizacji, pomocy i wsparcia w grupie rówieśniczej (pomoc w nauce, organizacja pożytecznego spędzania wolnego czasu, integracja)