KRS 0000056797

EFRR

Konkurs na środki EFRR

Wrz 10 2015

Ogłoszony został konkurs na środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych- ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  

Jesteśmy zobowiązani do przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim wniosku konkursowego w czasie trwania naboru tzn. od 1 września do 30 listopada br.